Komunikaty i raporty

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. na dzień 19 maja 2022”.
 
Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 na godz.10.00 w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro.

 

 

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 r.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 r. na godz.10.00 w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad:
 
Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 r. na godz.10.00 w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  2. b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020;
  3. c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  2. b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020;
  3. c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
  4. d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
  5. e) zmiany Statutu Spółki
  6. f) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z pkt. 6 e porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść art. 9 ust. 9.3:
9.3. W celu wydania akcji na okaziciela Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych  SA  lub w depozycie innego uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
Projektowana treść art. 9 ust. 9.3:
9.3. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję świadectwa rejestrowego.
Dotychczasowa treść art. 9 ust. 9.4:
9.4.  Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw z nimi związanych.
Projektowana treść art. 9 ust. 9.4:
9.4. Świadectwo rejestrowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.
W art. 11 projektuje się dodanie ust. 11.5-11.7:
11.5 Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość.
11.6 Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
11.7 Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
W art. 32 projektuje się dodanie ust. 32.3:
Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.
Dotychczasowa treść art. 33 ust. 33.1.:
33.1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim „B”
Projektowana treść art. 33 ust. 33.1.:
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

 

 

Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu

Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
monitor_2020_197

 

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
monitor_2020_177

 

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
monitor_2020_160

 

Drugie wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu

Drugie wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

monitor_2020_148 (1)

 

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HAFT S.A. w dniu 18 czerwca 2020

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HAFT S.A. w dniu 07.01.2020 roku

Fabryka Firanek i Koronek HAFT Firanki Obrusy Tkaniny